Veri Gizliliği

Veri işleme izni ve KVK kapsamında sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ilgili kanuna uygun olarak hizmetlerinize ait bilgilerin, kişisel bilgileriniz kullanılmadan işlenmesini sağlayan izinlerdir.

VERİ İŞLEME İZNİ

Veri işleme izni, sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ilgili kanuna uygun olarak hizmetlerinize ait bilgilerin, kişisel bilgileriniz kullanılmadan işlenmesini sağlayan izindir.

· Verilerinizin işlenmesi için verdiğiniz izni dilediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

· Verileriniz hiçbir şekilde 3. Şahıslarla paylaşılmamaktadır. 

· Kullanıcıların kişisel bilgilerine ihtiyaç duymadan sadece hizmetlerin kullanımını kapsayan veri işleme, müşterilerimizin farklı ihtiyaç ve beklentilerine yönelik hizmetleri iyileştirmeyi/çeşitlendirmeyi sağlar. 


TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Türksat Uydu Haberleşme KabloTV ve İşletme A.Ş. (Türksat A.Ş. olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “Kanun” ve ilgili mevzuat çerçevesinde hukuka uygun bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetleri yürütülerek gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.
Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, Kişisel veri, Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Kişisel veri işleme faaliyetleri ise, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.
Kanun kapsamında, Kişisel verileri işlenmesi nedeniyle aydınlanma hakkı bulunan gerçek kişiler, Türksat A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu metni inceleyerek, yasal haklarına ilişkin bilgi edinebilir.
Bilgilendirme amacıyla hazırladığımız bu metinde, Türksat A.Ş. tarafından doğrudan veya dolaylı olarak hizmet sunulan gerçek kişilerin işlenen kişisel verilerine, bunların işlenme amaçlarına ve kişisel verilerin aktarıldığı taraflara ilişkin bilgilere şeffaflık çerçevesinde yer verilmiştir.
a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
Kişisel verileriniz; Kanun uyarınca veri sorumlusu olarak Türksat A.Ş. tarafından, aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Kişisel verileriniz, Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda belirtilen hususlar kapsamında işlenmektedir.
 • Ürün ve hizmetlerin sunulması ile iyileştirilmesi faaliyetleri,
 • Tanıtım ve pazarlama faaliyetleri,
 • Müşteri ilişkileri ve memnuniyeti araştırmaları,
 • Ücretlendirme ve faturalandırma faaliyetleri,
 • Destek faaliyetleri.
c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; b) maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için tedarikçilerle, lojistik firmalarla, dijital ajanslarla, çağrı merkezi hizmet sunucularıyla, denetim şirketleriyle, bankalarla, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. ile, sigorta şirketleriyle ve sair iş ortaklarımızla, iştiraklerimizle, dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilerle, hukuken yetkili kamu kurumları ve özel kişi ve kurumlar ile 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecek ve yurt dışına aktarılabilecektir.
d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz; Türksat A.Ş. ve yetkili iş ortakları/tedarikçileri/çözüm ortakları tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak yukarıda sayılan amaçlar kapsamında, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da olmayan yöntemler ile toplanmaktadır.
Kişisel verileriniz b) maddesinde ifade edilen amaçların sağlanması ve yükümlülüklerimizi yerine getirmeye dayanan sebeplerle işlenmektedir.
e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak;
 • Kişisel veri islenip islenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri islenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin islenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak islenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi kablotvbilgi@turksat.com.tr elektronik posta adresine iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.


Detaylı Bilgi
KVK Talep Formu